مهلکات

اقوال سلف

سحر و جادو

Must Do For Sccesful Ruqeyah

Alhamdulillah, by the completion of my last series of Ruqeyah, found out a lot of brothers and sisters in west are afflicted by jinns and Shayateen. Therefor, I decided to write this very important topic to get the best result out of a…

توبه و بازگشت

توبه فرهاد مهم تر از ضیاع وقت من و تو نیست

کتاب و سنت حرامش میدارد، ولی مردم آن را حلال کرده اند، بعدش یکی بر این حرام آنقدر می چسپد که بلوغ و جوانی اش را برباد میدهد و به گرگِ پیری می ماند که مردم او را رها نموده، به جوانَک های تازه واردِ میدانِ هوای و هوس می چسپند.

ابلیس