سحر، جادو، تعویذ، کهانت، تنجیم و فال بینی

بخش هفدهم

0 70,257

آیا میدانستید؟

﴿سلسلهٔ مضامین امراض ساری در جامعه﴾

(مرض چهارم) 

(سحر، جادو، تعویذ، کهانت، تنجیم و فال بینی) 

(بخش هفدهم)

﴿دعوت کردن جن به اسلام﴾!

 

بعد از ختم موفقانه ی مراحل اول تا چهار، حال موقع دعوت دادن جن به اسلام است. در مراحل گذشته، تفصیلات صحبت با جنی که در جسم مسحور داخل شده، را بحث کردیم. حال، بایستی جن را به اسلام دعوت کنیم: از جن باید پرسید که سیاه، ویا کدام رنگ تاریکِ دیگر است و یا نه؟

جن های مسلمان رنگ سفید و جن های کافر رنگ سیاه و تاریک دارند، و این به راقی کمک میکند تا با جن از راه دعوت و نرمش آغاز کند، چون تمام موارد رقیه، نتیجه ی مثبتی خواهد داد. چون جن های شریر، بی نهایت شقی و ظالم بوده، مریض را اذیت میکنند، اما بمجردی که کلمه را از صدق دل جاری کنند و مسلمان شوند، از بودن شان در جسم انسان رنج برده، خودشان، بارضایت خود میخواهند خارج شوند.

اگر جن، نظر به خواهش جادوگر، و امرِ آمر جنیات و یا کلانِ لشکر شان، از طریق سحرِ ساحر داخل جسم انسان شده باشد، خارج شدن آن از جسم با اسلام آوردنش آسان میشود، ولی، اگر شخص سحر شده باشد، (سفیه) یاسر قبیله و بزرگ جنیات، جن دیگری را بر مسحور میگذارد.

سر قبیله ی شیاطین، به جن ویا شیطانی که امر سحر و اذیت انسانها به او داده میشود، اخطار و هُشدار میدهد که در صورت سر باز زدن از اوامرش اورا خواهد کشت و در بسا حالات، اعضای خانواده ی او را به مرگ تهدید میکند.

در بعضی حالات، شیاطین سفیه، از جنیات مسلمان برای برآورده ساختن امور شیطانی شان استفاده میکنند.

اکثراً جنیات مسلمان را، جنیات کافر یا شیاطین طوری به این کارمیگمارند که همسر، ویا یکی از اعضای خانواده اش را اغوای کرده، او را می ربایند، و جن مسلمان را به امور شیطانی شان میگمارد.

در بعضی حالات، جن مسلمان به سخن زدن آغاز نموده، آیات قرآن را تائید میکند، و از مسلمان بودنش شهادت میدهد، اما جنیات کافر و شیاطین از قرآن و آذان نفرت شان را به مظاهره کشیده، شدیداً عکس العمل نشان میدهند.

آیات رقیه، به اذنِ الله سبحانه و تعالی، جسم اجنه را میسوزاند، و دردِ سوختگی بدن آنها باعث میشود تا به طغیان آمده، عکس العمل شدید فزیکی از خود نشان دهند.

اگر راقی از صبر و حوصله کارگیرد، و به خواندن و قرائت آیات رقیه، بصدای بلند ادامه دهد، جن شریر به ستوه آمده، تهدید سفیه ی شان را نادیده گرفته، به نصیحت و وعظ گوش فرامیدهد. این، بهترین فرصت برای دعوت جن شریر به اسلام است. راقی بایستی از تاکتیک های روانشانسی استفاده کند، و بعد از قرائتِ آیاتِ سرزنش، و عذاب ؛ آیاتِ رحمت، بخشش، نعمت، مغفرت و زندگی ابدی را در آخرت؛ به جن شرح دهد.

آن وقت، جن را به اسلام دعوت کند، و از او بخواهد تا انگشت شهادتش را بالا کرده، کلمه ی شهادت را جاری کند. بعد از آن، از وی بپرسد که (کدام رنگ است) یا کدام رنگ دارد، اگر هنوز هم رنگش سیاه و تاریک بود، بداند که او مسلمان نشده است و با منافقت میخواهد، وقتِ راقی راباصحبت کردن حیف کند واز قرائت آیات رقیه و سوختن جلوگیری کند.

در آنصورت، راقی دوباره اسلام را بر وی عرضه کند، و بر او کلمه ی شهادت را جاری سازد. اگر نکرد، برای بار سوم او را به اسلام دعوت کند، و از اوبخواهد تا از اعمال شریر و نفاق برانگیزش دست بردارد.

اگر جن، خیلی شریر و ظالم بود، و نمیخواست مسلمان شود، از او بخواهد تا از جسم شخص خارج شود، و برایش هشدار دهد که در صورت خارج نشدن او از جسم مسحور، به اذن الله سبحانه و تعالی وبا قرائت آیات رقیه، بدن و جسمش خواهد سوخت.

در بسا حالات، جن شریر (شیطان) بی نهایت شقی و ظالم بوده، دست از سر بیمار و یا مسحور بر نمیدارد، در آنصورت، راقی با او صحبت نکند و به خواندن و قرائت آیات رقیه، به صدای بلند، ادامه دهد، تا آن وقت بخواند که مریض، از حساسیت و عکس العمل در مقابل آذان و آیات رقیه باز مانده، حالتش بشکل معمولی و عادی برگردد.

این حالت را میتوان به دو گونه ترجمانی کرد:

۱- جسمِ شیطان و یا جن شریر، با قرائت قرآن و آیات رقیه، به اذنِ الله سبحانه و تعالی، آتش گرفته، نابود شده است.
۲- جن شریر و یا شیطان، از جسم مسحور خارج شده است، و در جائی پنهان شده، و یا ساحه را ترک کرده، ولی بعد از مدتی، برمیگردد.

در آنصورت، راقی، بایستی سه تا چهار روز بعد، مریض را دوباره رقیه کند، و ببیند که حالات وی با خواندن آیات رقیه بر وی و آذان در گوش راست و چپش تغییر میکند، ویا خیر؟

اگر بیمار حساسیت و عکس العملی نشان نداد، از او بخواهد تا آیات رقیه را پنج وقت، بشنود و بعد از یک هفته، او را برای رقیه کردن بخواهد. سپس، سوره های ذیل را به بیمار تجویز کند تا آن را به آواز بلند، در خانه، روز سه مرتبه برای سه هفته یا ۲۱ روز قرائت کند.

در بعضی حالات شیطان، بالایش خواب می آورد و او را از خواندن قرآن منصرف میکند، در آنصورت این سوره ها را در کست و یا سی دی تهیه و برایش بدهد تا آن را روز سه بار بشنود:

۱- سوره ی صافات.
۲- سوره ی یس.
۳- سوره ی دخان.
۴- سوره ی جن.

بیاد داشته باشید که بیمار یا مسحور چهار سوره ی فوق را برای سه هفته، روزانه سه مرتبه به آواز بلند قرآت کند، و اگر قرآن خواندن بلد نیست، بایستی آن را بشنود.

ان شاء الله، به اذنِ الله سبحانه و تعالی، صحت یاب شده، جنیات از او فرار میکنند. اگر بعد از سه هفته، حالاتش خوب نشد، به مدت آن اضافه نموده، از سه هفته، بیشتر آن را بشنود و یا قرائت کند، در آنصورت، هیچ قدرتی، به اذنِ الله سبحانه و تعالی، نمیتواند او را اذیت کند، بشرطیکه نماز هایش را در وقتش، ادا کند، از منکرات توبه کند، از گناهان پرهیز و توبه کند، و انسان نیک و پابند اوامر الهی باشد.

موضوع مهم دیگری را که باید دانست، این است که در بعضی موارد، بالای بیمار حین رقیه، حمله ی مِرگی آمده، سردردی شدیدی احساس میکند. درآنصورت به مرحله ی ششم مراجعه باید کرد، که ان شاء الله در بخش بعدی، در مورد بحث خواهیم کرد.

عزیزان گرانقدر:

لطفاً این مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

احمـــد ﴿عــــارفی﴾

ادامـــه دارد…

دوشنبه، هفدهم صفر ۱۴۳۹

پانزدهم عقرب ۱۳۹۶

ششم نوامبر ۲۰۱۷

www.facebook.com/meydanestid

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − پنج =