سحر، جادو، تعویذ، کهانت، تنجیم و فال بینی

بخش سی و یکم

0 91,758

آیا میدانستید؟

سلسلهٔ مضامین امراض ساری در جامعه

مرض چهارم 

سحر، جادو، تعویذ، کهانت، تنجیم و فال بینی

(بخش سی ام)

 

﴿شرایط تأثیر گذاری رقیه بر بیمار و اجنه﴾:

رقیه ی شرعی زمانی در شخص تأثیر گذار است که حقِ  الله سبحانه و تعالی، حقِ پیامبر مهربانش صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم، و حقِ عبادات را بصورت درست بجا آورد.

اگر این شرایط مراعات نشود، نه نماز و نه هم رقیه، هر دو بر اجنه، شیاطین، زخم چشم، و رهائی از امراض، تأثیری نخواهد کرد.

بر همین دلیل، آنانی که برای رهائی از شر شیاطین، اجنه، سحر، موکل، و…. به ملا های دجال و آخند های زندیق متوسل میشوند که از طریق سحر و جادو، و با استفاده از شیاطین، سحر  را برطرف میکنند، دچار مشکلات و سر دردی های بیشتری میشوند.

چنین سحری، بر علاوه ی اینکه، برطرف نمیشود، بلکه، باعث ایجاد اختلالات بیشتری در بیمار یا مسحور میشود،چون با منکر و حرام، نمیتوان منکر و حرامی را باطل کرد.

این روش، برای باطل کردنِ سحر حرام است و در عوض،شیاطینِ دیگری را در قلمرو وجودِ فرد دخیل میکند، که سیستم زندگانی فرد را بکلی مختل میسازد.

مسلمان، فقط و فقط، ذریعه ی شمشیرِ برانِ قرآن و سنت میتواند سحر، جادو، زخم چشم، حسد، کینه، تنجیم، کهانت، تعویذ ها، طومار ها، دم ها، نفخ ها، نفث ها، همز ها و طلسم ها را، به اذن و یاری الله سبحانه و تعالی بشکند.

این شرایط اساسی برای باطل کردن این همه منکرات قرار ذیل است:

۱- ﴿احیأ و تجدیدِ عقیده و اتکأ به توحید﴾:

بر اینکه، فقط الله سبحانه و تعالی میتواند، مسحور و بیمار را شفا دهد و ازقید سحر و شیطان رها سازد.

نه امامی، نه خلیفه ای، نه پیری، نه مرشدی، نه قبری و نه هم مرده ای قادر به چنین امری است.

فقط و فقط الله سبحانه و تعالی!

نه امامان دوازده گانه ی شیعی و نه هم خلفای راشده، نه اولیای الهی، و حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. نه قبری، نه پیری، و نه هم مرشدی؛ هیچ یک قادر به برطرف کردن رنجی از بندگان نیست. فقط الله سبحانه و تعالی.

با این عقیده، پنجاه در صدِ مشکل مان را حل کرده ایم.

اگر عقیده خالص نشود، به هیچ وجهه، مسحور و بیمار از شر شیاطین راهی برای نجات نخواهند داشت.

۲- ﴿تأکید و اتکأ به ارکان اساسی بندگی در عبادات﴾:

الف: ﴿وضوی کامل و شستنِ پاها﴾!

تا زمانی وضوی کامل نگیریم، نماز مان قبول نمیشود، و نماز به معنی عبادت است، پس عبادت با وضوی ناقص، منظور نیست و این کار، شیطان را خیلی خوش آید.

شیطان، از وضوی ناقص بی نهایت لذت میبرد، چون به سادگی میتواند هر آنچه بخواهد، در قلمرو وجودِ انسان، بدون ترس و لرزی، انجام دهد.(۱)

ب: ﴿آذانِ کامل طبق سنت نبوی صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم﴾!

مسحور و یا بیمار، ولو تنها هم باشد، برای خودش آذان میدهد، و آذان کامل و زیبا، نه آذان شرکی که در آن الفاظ شرکی و امامان و…..غیره ذکر شده است.

در آذانِ توحید، عظمت و هیبتی است که باعث ایجاد ترس، وحشت، رعب و واهمه در شیطان میشود، و تیری بسوی شیطان می فرستد، گویا در قلبش اصابت میکند. و، بسا انسانهائی اند که خود شان را از این عظمت و هیبت، محروم کرده اند.

یاد تان باشد که آذان را باید در دخول زمان نماز باید گفت و سپس حد اقل پانزده الی ۳۰ دقیقه قبل از ادای نماز گفته شود که در هر نماز و هر محل طبق جغرافیای محل وقت آذان فرق میکند.(۲)

همچنان، خارج از اوقات نماز، آذان گفتنِ مکرر، شیاطین را از خانه فرار میدهد و برای تطهیر بیت از آذان مکرر، باید بهره برد.

احسن است، بیمار یا مسحور، خودش با آواز بلند آذان بگوید؛ و این امر، در مؤثریت رقیه ی شرعی، تأثیر بسزائی دارد.

ج: ﴿اقامة ی نماز﴾:

بعد از گفتن آذان در دخولِ وقت نماز، و دقایقی صبر و انتظار، نوبت به اقامه ی نماز میرسد. در اقامة گفتن، همانند آذان، حکمت بزرگی نهفته است که شیطان از آن فرار میکند.(۳)

د: ﴿ادای پنج وقت نماز کامل،نماز های سنت، نماز تهجد و حریص بودن بر ادای نوافل ﴾:

پابندی در ادای نماز های پنجگانه ی فرض و سنت در اوقات تعیین شده، نماز تهجد، و نماز های نافله، در تأثیر پذیری رقیه ی شرعی بالای مسحور و بیمار، از اهمیت خاصی برخوردار است.

مسلمان، با دستانِ بسته، و با تذلل و فقر، و نهایتِ ادب و احترام در مقابل خالقش می ایستد، و با خشوع و خضوع، نماز های فرض و سنت را  ادأ میکند.

ابأ ورزیدن از ادای نماز های سنت، در حقیقت، ابا ورزیدن از تعظیم و دعای بیشتر به الله تعالی است.

کسی که به دعا و رقیه، و خلاصی از شر جنیات و شیاطین، سحر و جادو، و رهائی از شر چشم بد و حسد، ضرورت دارد، و در عمل، از خواندن نماز های سنت ابأ میورزد، چگونه، چشم امید در باطل شدنِ سحر، و فراری دادنِ شیاطین از قلمرو وجودش را داشته باشد!

بیاد داشته باشید که ترک سنت، تشویق شیطان به داخل شدن در افکار ماست، و این کار، تخریب شیطان را خیلی ساده میسازد، که از این ضعف، شیطان استفاده ی سؤ کرده، به راحتی جسمِ فرد را منزل و مأمنِ خویش میسازد.

بعضی مسحوران و بیماران با عقیده ی شیعی، سه وقت نماز ادأ میکنند، دو وقت را قضأ می آورند، سنت را ترک کرده، پاها را در وضو نمیشویند، که این خود، دریچه ای را برای ورود بی​ قید و شرط شیطان در قلمرو وجود باز میکند.

بر همین دلیل، تأثیرات سحر و جادو، و تعداد جادوگرانِ خبیث، ساحران و ملا های دجال، و تعداد مسحور و بیمارِ روحی در ایران خیلی زیاد است، و اکثریت عزیزانی که از ایران با ما تماس میگیرند، نهایت افسردگی و نا امیدی شان، دال بر این حقیقت است.(۴)

همانطوری که جوارح وضو، ازقبیل روی و پیشانی، دستها، و پاها در روز محشر نورانی میباشد و آتش جهنم بر این اعضای بدن که با آب وضؤ شسته شده، حرام میباشد، در این دنیا نیز اگر یکی از جوارح بدن درست شسته نشود، شیطان از همان ناحیه، داخل بدن میشود. الالخصوص پا ها.

کسانی که پاهای شان را در وضو نمی شویند، درحقیقت دریچه ای را برای ورود شیاطین در قلمرو وجود شان باز گذاشته اند. در این حالت، از تأثیر رقیه بالای بیمار یا مسحور کاسته شده،فرد توأم در ترس، وسوسه و خوف بسر میبرد، 

ﻫ: ﴿پا بندی به اذکار سه وقت بی نهایت مهم؛ اذکار صبح، اذکارِ شام و اذکارِ خواب﴾:

وردِ اذکار صبح و شام، شیطان را در مسحور و یا بیمار ضعیف میکند، او را ناامید و در مانده میسازد، و در قلبش رعب و ترس را ایجاد میکند. در این اوراد صبح و شام حکمت هائی نهفته است که رسول کریم صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم آن را برای ما تجویز کرده.(۵)(نرم افزار توشه آخرت را از لینک زیر دانلود و نصب کنید)

هر زمانی که مسلمان، شرایط فوق را در زندگی و عباداتش تطبیق کرد، سپس، بر ادای نماز تهجد و قرائت یومیه ی قرآن کریم، صبحگاهان و شامگاهان، مبادرت ورزید، آن وقت رقیه ی شرعی بر او اثر میکند، و شمشیر بران قرآن، کمر شیاطین را میشکند و قامت شان را خم میکند.

در غیر آن، توقع نمیرود، فرد از این دشمن نا مرئی خودش را رها کند، چون در عقیده و عباداتش، کوتاهی کرده، تقصیری که بر دوش دارد، مایه ی قوت شیطان شده، کوچکترین زخم چشم، حسد، کینه، تعویذ و…. به اذنِ الله سبحانه و تعالی، بر او اثر میگذارد.

عزیزان گرانقدر!

لطفاً این مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

جزاکم الله خیراً!

احمد (عارفی)

ادامـــه دارد….

دوشنبه ، ۲۱ عقرب ۱۳۹۷ | ۴ ربیع الاول ۱۴۴۰

🗓  MON | 12 | NOV | 2018

👉  t.me/ayamey

📽  youtube.com/c/dawatgar

🌐  fb.com/meydanestid

لینک های مرتبط:

۱- روش وضوی کامل طبق سنت رسول کریم صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم را میتوانید از لینک زیر بیاموزید:

۲- روش صحیح و درست آذان گفتن را از لینک زیر بیاموزید:

۳- برای فراگیری اقامت به لینک زیر مراجعه کنید:

۴- روش نماز پیامبر صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم را میتوانید از لینک زیر فراگیرید:

۵- لینک دانلود نرم افزار توشه مسلمان برای فراگیری اذکار صبح، اذکار شام، اذکار خواب و بقیه اذکار بی نهایت مهم.

نسخه جدید نرم افزار بسیار مفید “توشـــه مـــسلمان” برای اندروید

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج + شش =