مرور برچسب

آسمانی

هیچکسی نمیخواهد آسمانی شود

👈 ﴿هیچ کسی نمیخواهد آسمانی شود﴾: زمینی ها زمین گیر کرده اند و زمین به دهن وپا و دست محکم گرفته اند. حتی آنهائی که دعوای آسمانی دارند از همه زمینی تر اند. هیچکی نمیخواهد آسمانی شود، چون اسیرِ اکسیژنِ نفس و هوای زمین، و وسوسه و خیال های…