مرور برچسب

ای کاش های بعد از مرگ

ای کاش های بعد از مرگ

انسان ابلهی میگزیند، چنین می پندارد، اگر این یک و آن یک را پنهانی مرتکب شود، عزت وآبرویش را خریده است. در حالیکه، عزت و آبرو در روز محشر، در مقابل میلیارد ها نفر، بدون لباس، عریان و لخت، برملأ خواهد شد.