مرور برچسب

بخش هشتم و آخر

رمضان پرست تا خدا پرست

تعدادی از روزه داران، فقط در ماه رمضان آئین و انگیزه ی مسلمان بودن در ایشان بیدار شده، فقط در ماه مبارک رمضان خود شان را از ارتکاب گناهان حفظ میکنند

رمضان، پلی بسوی نور

همین‎که یک مسلمان در حالی ماه رمضان را دریابد که در سلامتی کامل به سر می‎برد، این خود نعمت بسیار بزرگی است که استحقاق شکر و سپاس پروردگار را دارد.