مرور برچسب

تعصب، احمد عارفی، ابوجهل، دعوتگر، www.dawatgar.com، آیا میدانستید، سایت دعوتگر، dawatgar، dawatgar.com،

تعصب ابولهب را رهسپار جهنم کرد

﴿تعصب ابو لهب را رهسپار جهنم کرد﴾ ابو لهب هاشمی از اشراف، بزرگان و یکی از پر نفوذ ترین های قبیله ی قریش در جزیرة العرب بود. اما این همه نام و نسب، نژاد و قبیله، عشیره و اشراف زاده گی نتوانست او را از ﴿نار ذات لهب﴾ نجات دعد، و جهنم در این…