مرور برچسب

توبه ی فرهاد دریا

توبه فرهاد مهم تر از ضیاع وقت من و تو نیست

کتاب و سنت حرامش میدارد، ولی مردم آن را حلال کرده اند، بعدش یکی بر این حرام آنقدر می چسپد که بلوغ و جوانی اش را برباد میدهد و به گرگِ پیری می ماند که مردم او را رها نموده، به جوانَک های تازه واردِ میدانِ هوای و هوس می چسپند.