مرور برچسب

حقوق زن در اسلام

سلسلهٔ مضامین امراض ساری در جامعه

«عقد» از نظر لغت به معنای «گره زدن » و خود «گره » است و در اصطلاح، هر چیزی است که در سایهٔ آن، رابطه ای میان دو فرد یا دو گروه ایجاد می شود، و در زبان ازدواج و زناشویی، «عقد» عبارت است از ایجاد پیوند مشترک بین زن و شوهر که در سایهٔ آن، حقوق…