مرور برچسب

دیسکوی حلال در سعودی

دیسکوی حلال و محترم

دیسکوی حلال و محترم: یکی از کارکنان دیسکویتک میگوید: بلی، این یک دیسکو است ولی حلال و محترم، برای خانواده ها....و...  در جواب آنانیکه میگویند افتتاح دسکو در شهر جده ی سعودی دروغ است و از آل سعود به نحوی دفاع میکنند.