مرور برچسب

ذی الحجه، تکبیرات تشریق، دهه ذی الحجه، فضایل لیال عشر

ذی الحجه، مرحمتی بر بندگان

یکی از عبادات دیگری که ازفضیلت خاصی در ایام ذی الحجه برخوردار است، و باعث قرب الهی میشود قربانی است. وقتِ آن بعد از نماز عید الی قبل از غروب روز دوازدهم ذی الحجه (سوم عید) ادامه مییابد اما فضیلت روز اول بیشتر است.

ذی الحجه، مرحمتی بر بندگان

دهه‌ی ماه مبارک ذی‌الحجه از فرصت‌های ویژه‌ای برخوردار است که باید از آن در جهت رسیدن به الله تعالی استفاده کنیم. عبادت در شب‌های این دهه مانند عبادت شب‌‌های قدر اجر و ثواب دارد