مرور برچسب

ذی الحجه، عرفه، روزه عرفه،

ذی الحجه، مرحمتی بر بندگان

یکی از عبادات دیگری که ازفضیلت خاصی در ایام ذی الحجه برخوردار است، و باعث قرب الهی میشود قربانی است. وقتِ آن بعد از نماز عید الی قبل از غروب روز دوازدهم ذی الحجه (سوم عید) ادامه مییابد اما فضیلت روز اول بیشتر است.

ذی الحجه، مرحمتی بر بندگان

یکی از عبادات دیگری که ازفضیلت خاصی در ایام ذی الحجه برخوردار است، و باعث قرب الهی میشود قربانی است. وقتِ آن بعد از نماز عید الی قبل از غروب روز دوازدهم ذی الحجه (سوم عید) ادامه مییابد اما فضیلت روز اول بیشتر است.