مرور برچسب

ذی الحجه، لغو چیست، اعراض از لغو، مومنین، شرح لغو، معنی لغو

ذی الحجه و ترک لغو

لغو) به هر باطل‌، لعب و لهو، بیهودگی‌، یاوه‌، معصیت‌، گفتار و کردار ناپسند ، و هر نوعی از شرک‌ و همه‌ ی معاصی‌ اطلاق می‌شود.