مرور برچسب

رمضان پرست تا خدا پرست

رمضان پرست تا خدا پرست

تعدادی از روزه داران، فقط در ماه رمضان آئین و انگیزه ی مسلمان بودن در ایشان بیدار شده، فقط در ماه مبارک رمضان خود شان را از ارتکاب گناهان حفظ میکنند