مرور برچسب

کرونا

رمضان و وحشت گناهان معاصر

اجر حسنات و سزای سیئات، هردو در زمانها و مکانهای مختلف افزایش می یابند، ولی تفاوتی بین افزایش حسنات و افزایش سیئات وجود دارد؛ به اینصورت که افزایش حسنات هم از لحاظ کمی است و هم از لحاظ کیفی.