مرور برچسب

کشتار مسلمانان در هند

شاید بیدار شویم

فاجعه، وحشت، ظلم و ستم بر مسلمانان در هند، آغاز  (نسل کُشی دسته جمعی) جدید مسلمانان تحت حمایت دولت است، و اگر به همین منوال دوام یابد، شاید فاجعه ای باشد که هرگز ندیده ایم.