مرور

ویدئو

سلسله ی دروس عقیده و توحید

عقیده و توحید زیر بنای عبودیت و بندگی، خشت اول ستونِ دین و عبادات بنده است که در نبود آن، جهل و ظلمت فراگیر جامعه شده، همانند موریانه، یکی یکی، همه را به قهقرأ و تباهی میکشاند.

سلسله ی دروس عقیده و توحید، درس چهارم

https://youtu.be/DNmnAWMVxZA آیا میدانستید؟ ﴿سلسله ی دروس عقیده و توحید﴾: ﴿درس چهارم﴾: عقیده و توحید زیر بنای عبودیت و بندگی، خشت اول ستونِ دین و عبادات بنده است که در نبود آن، جهل و ظلمت فراگیر جامعه شده، همانند موریانه، یکی یکی، همه…