و با همسران تان بطور شایسته رفتار کنید! (نسأ ۱۹)

جایگاه زن در اسلام

0 39,608

«و با همسران تان بطور شایسته رفتار کنید!». (نسأ ۱۹)

★ در جامعه ی ما بعضی مردان بر اساس عقاید و باورهای خرافه و اشتباه، با زنان شان رفتار می کنند و همیشه این ضرب المثل را که می گوید ﴿ زن را بزن﴾ سرمشق قرار داده بالای زنان شان ظلم، بی حرمتی، بد زبانی، شک و تردید بیجا نموده، با همسران شان سلوک غیر انسانی دارند.

★ اکثریت مردان، قبل از اینکه با همسر آیندهی شان پیمان مقدس ازدواج را ببندد، با میل و رغبت به تجربه های منفی افراد دیگر که قبل از وی ازدواج کرده اند، گوش می دهد تا اینکه زندگی جدیدش را با یک سلسله تفکرات منفی از جنس مخالف آغاز می نماید.

و این همان چیزی است که تحقیقات جدید بدان اشاره دارد که مردان ۷ پندار غلط دارند که با اعتقاد به آنها بر زنان خود ظلم روا می دارند.

به همین مناسبت شبکه ی اخباری (محیط) مصاحبه ای با دکتر محمّد فکری عیسی استادیار رشته ی روانشناسی دانشگاه عین شمس ترتیب داد تا از دیدگاه روانشناسی به بررسی نتایج این تحقیق بپردازد و به ما نشان دهد که مردان در اعتقاد به این توهّمات تا چه اندازه در اشتباه اند وبا آن بر همسران خود جفا می کنند.

این نصحیت ها و وهم های پدرانه ی مردان متأهل، به جوانانی که تازه عروسی میکنند کدام اند و حقیقت امر چگونه است؟

۱- ﴿زنان هرگز احساس رضایت نمی کنند﴾:

داکتر محمد فکری بر این باور است که ﴿رضا﴾ ، عبارت از مرحله ی بسیار عمیقِ ایمان است که انسان به آسانی نمی تواند به آن دست یابد، همچنین رضایت صفتِ انسانی است که بر هر دو جنس زن ومرد قابل انطباق و اطلاق می باشد.

وی تأکید می کند که گاهی اگر مرد با زنی ازدواج کرده باشد که فاقد نعمت رضایت است و به هیچ نعمتی، هرچند بزرگ، راضی نمی شود و هر چه سعی بلیغ و تلاش بی اندازه انجام دهد نمی تواند چنین زنی را راضی نماید، دیگراین توهّم تبدیل به حقیقت می شود.

۲- ﴿زنان نیازمندِ توجّه و موظبت دائمی هستند﴾:

داکتر (فکری) اصرار دارد که این یک توهم نیست که مرد با آن به زن ظلم کند، بلکه یک حقیقت است. و اشتباه در اعتقاد به این حقیقت اتفاق نمی افتد بلکه اشتباه در نحوه ی درکی که مردان از این اعتقاد دارند، رخ می دهد.

و اگر زن این احساس را نداشته باشد که شوهر به وی اهمّیت می دهد، چنین خواهد پنداشت که نتوانسته شوهرش را راضی کند ، بنا بر این زن نیازمند آن است که شوهر گاه وبیگاه جایگاه وی را نزد خود، به او، یادآوری کند.

هرچند یادآوری این مطلب به همسر، که هنوز هم شاهزاده خانم زیبای رؤیاهای شوهر است، وظیفه ی سنگینی بر دوش اوتحمیل می کند.

و اگر در حالی که شوهر این مطلب رابه همسرش ابراز می کند ، چنین به نظر برسد که این کار تکلیف و وظیفه ی اوست ، فشار ناخوشایندی بر شوهر وارد می شود.

زیرا تصور می کند که ، خود را به انجام کاری ملزم کرده که در صورت امتناع از انجام آن ، مجازاتی خواهد دید که هیچ نیازی به آن نمی بیند.

۳- ﴿زن می خواهد بر شوهرش مسلّط شود﴾:

تردیدی نیست که این پندار، یک وهمِ بزرگی در نزد بسیاری از مردان است.

داکتر (فکری) بر این گفته تأکید دارد امّا خاطر نشان می کند که گاهی اوقات این پندار حقیقت دارد.

مانند موردی که شوهر فکر می کند که همسرش می خواهد بر او مسلط شود ولی نمی تواند وقتی را برای گفتگو در باره ی این موضوع و اقناع وی اختصاص دهد ، در نتیجه خیال خود را ،راحت کرده، مطیع وی میشود با علم به اینکه همسر به او زور می گوید ،و او زیرِ بار می رود و شخصیت و خوشبختی اش در این بین قربانی سروری خانم شده، امّا حقیقت این است که او می خواهد بگومگوهایش با همسر، با کمترین اصطکاک وبحثِ ممکن، پایان یابد.

۴- نصیحت و یا وَهمِ چهارم:

﴿زنان غیرتی و سلطه جو هستند﴾:

داکتر فکری اشاره می کند که این اعتقاد حقیقت دارد و توهّم و پندار نیست ، بسیار تفاوت دارد و حقیقتی دور از ظلم است.

و سپس اینگونه سخنش را توضیح می دهد که هیچ زنی وجود ندارد که غیرتی نباشد، ونتایج تحقیقاتی که نشان دهنده ی غیرتی تر بودن مردان نسبت به زنان است، غیر قابل تعمیم است زیرا مختص به یک تحقیق خاص می باشد که بر حسب محیط ، سن وسال و همچنین وقت متفاوت است.

امّا به نظر داکتر محمّد فکری،تسلط خواهی زن ، به انفعال دائمی وی در رفتار و تکیه اش براحساسات در تمام قضاوتها بر می گردد ،

زیرا زنان بسیار پر مهر و باعطوفت هستند و توانایی کامل برای گوش دادن به زبان عقل را ندارند و در نتیجه با احساسات حکم می کنند و سخت بدان می چسپند و نمی توانند دیدگاهِ شوهر را به خوبی درک کنند و بعد از قانع شدن و درک کردن موضوع، فکر می کنند که برگشتن از نظر قبلی، نقطه ی ضعف به شمار می آید بنابر این بر عدم اصرار بر موضع قبلی خود اکتفا می کنند.

۵- نصیحت و وَهمِ پنجم:

﴿زنان در قضاوت و احساس، بسیار عاطفی هستند﴾

داکتر فکری معتقد است که این پندار کاملاً حقیقت دارد و زنان از نظر رقّت قلب و احساساتی بودن (از مردان) متمایز هستند، زیرا زنان از موهبت ونعمت مهر مادری برخوردارند.

۶- نصیحت و وهمِ ششم:

﴿قدرتمند و توانا هستند و نیازی به مرد ندارند﴾:

این پندار که بعضی زنان که قوی و کارآمد هستند، نیازی به مردی ندارند که از آنها حمایت کند، (نیازی به هدیه دادن و سخنان لطیف وزیبا ندارند) توهّم و پنداری بی نهایت اشتباه است.

زیرا همان زنی را که از دور قوی به نظر می آید و قتی از نزدیک بنگریم معلوم می شود که در زندگی چه سختی ها که بر وی گذشته، و به دلیل همین سختی کشیدن ها است که سعی می کند قوی باشد تا مورد طمع دیگران واقع نشود و در این هیچ تردیدی نیست که هر زنی نیازمندِ محبت ، توجّه و هدیه دادن است.

داکتر محمّد فکری به مردان سفارش می کند که در تعامل با چنین زنانی ، روش متفاوتی را پیش بگیرند یعنی همسرشان را به حدی در امنیت وآرامش قرار دهند که دیگر نیازی به قوی شدن بیشتر نداشته باشند ، تا دوباره به طبیعت اصلی(زنانه) خود برگردند.

۷- نصیحت و وهمِ هفتم:

﴿زنان آزادی مردان را می دزدند﴾:

این سخن حق است، امّا به منظور باطلی به کار رفته است.

(کلمه ُحق یراد بها الباطل).

زیرا کسی قبل از ازدواج ، از مرد چیزی درباره آزادی اش نمی پرسد و هر طور که بخواهد رفتار می کند.

امّا بعد از بستن پیمان زیبای ازدواج، شرایط فرق می کند، و مرد وارد نظام جدیدی می شود و اینجاست که نباید فراموش کند که ازدواج فرایندی منظم وقانونمند است.

به همین ترتیب ، کسی که توانایی ازدواج دارد باید ، نه فقط از نظر مادّی بلکه ازلحاظ روحی و روانی نیز دارای این توان، باشد.

و هرکس توانایی مالی دارد ، نمی تواند مسئولیت همسر و فرزندان و تعهدات ازدواج را برآورده سازد، که مهمترین این تعهدات، این است که بدون سرگردان کردن ومشغول کردن فکر همسر، او را به راه (و شیوه زندگی خود) آگاه سازد، زیرا این حق همسر بر شوهر است.

و در پایان، داکتر محمّد فکری تمام زن وشوهران را به ضرورت درکِ این نکته سفارش می کند که، ازدواج، شریک شدن(در زندگی) است، و هردو(زن ومرد) در یک کشتی نشسته اند ،

این مهم نیست که چه کسی کشتیبان باشد، بلکه نکته ی مهم ،این است که کشتی به سلامت به ساحل برسد.

وی همچنین توصیه می کند که قبل از هر تصمیمی ، با هم درباره ی آن گفتگو کنند، و دلیلی ندارد که یکی از طرفین برای اثبات خود، بر رأی خود پافشاری کند، بلکه مهم، مصلحتِ جمع(خانواده) است.

و سفارش دوم وی این است که، زن وشوهرتسلیمِ سخن دیگران و به خصوص خانواده و دوستان نشوند، زیرا معیارهای یک خانواده ی سعادتمند بسته به نوع خانواده ها وشرایط مختلف ، متفاوت است.

بخش بعدی این مضمون خیلی مهم را از یاد نبرید!

احمــد (عــــارفی)

ادامـــــــه دارد…..

دوشنبه شانزدهم ذی القعده  ۱۴۳۶، مصادف با ۳۱ اگست ۲۰۱۵

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 5 =